Ekstremalne zjawiska pogodowe: podstawy programowe zajęć z klasą

Wraz ze zmianami klimatu na naszej planecie coraz częściej mamy do czynienia z warunkami sprzyjającymi powstawaniu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Podczas zajęć uczniowie poznają mechanizm powstawania tornada lub cyklonu tropikalnego. Animacje na kuli sferycznej będą doskonałym tłem do analizy tego rodzaju zjawisk. Z kolei nasz globus na ścieżce rozwoju wiedzy cywilizacji stanie się trójwymiarową kartą pracy. Nasze zajęcia zwiększą świadomość klimatyczną uczestników.

 

| Opis oferowanych warsztatów dla szkół | Opis "Zajęć z klasą" |

 

EDUKACJA SZKOLNA: KLASY VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ + SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Geografia: cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Wiedza geograficzna

1. Opanowanie podstawowego słownictwa geograficznego w celu opisywania oraz wyjaśniania występujących w środowisku geograficznym zjawisk i zachodzących w nim procesów. 
7. Określanie prawidłowości w zakresie przestrzennego zróżnicowania warunków     środowiska przyrodniczego oraz życia i różnych form działalności człowieka.

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.

2. Korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.
3. Interpretowanie map różnej treści.
6. Stawianie pytań, formułowanie hipotez oraz proponowanie rozwiązań problemów dotyczących środowiska geograficznego.
7. Podejmowanie nowych wyzwań oraz racjonalnych działań prośrodowiskowych i społecznych.
8. Rozwijanie umiejętności percepcji przestrzeni i wyobraźni przestrzennej. 
9. Podejmowanie konstruktywnej współpracy i rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi. 
10. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu codziennym.

III. Kształtowanie postaw

1. Rozpoznawanie swoich predyspozycji i talentów oraz rozwijanie pasji i zainteresowań geograficznych. 
2. Przyjmowanie postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozumienie potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania.

Geografia: treści nauczania – wymagania szczegółowe

III. Lądy i oceany na Ziemi: rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne. Uczeń:

2. wymienia nazwy kontynentów i oceanów oraz wskazuje ich położenie na globusie i mapie świata oraz określa ich położenie względem równika i południka zerowego.

IV. Krajobrazy świata: wilgotnego lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, sawanny i stepu, pustyni gorącej i lodowej, tajgi i tundry, śródziemnomorski, wysokogórski Himalajów; strefowość a piętrowość klimatyczno-roślinna na świecie. Uczeń:

1. wskazuje na mapie położenie poznawanych typów krajobrazów; 
7. ustala zależności między położeniem wybranych krajobrazów na kuli ziemskiej, warunkami klimatycznymi i głównymi cechami krajobrazów.

V. Ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa ruchów Ziemi. Uczeń:

6. wykazuje związek między ruchem obiegowym Ziemi a strefami jej oświetlenia oraz strefowym zróżnicowaniem klimatu i krajobrazów na Ziemi.

VII. Geografia Europy: położenie i granice kontynentu; podział polityczny Europy; główne cechy środowiska przyrodniczego Europy; zjawiska występujące na granicach płyt litosfery; zróżnicowanie ludności oraz starzenie się społeczeństw; największe europejskie metropolie; zróżnicowanie źródeł energii w krajach europejskich; rolnictwo, przemysł i usługi w wybranych krajach europejskich; turystyka w Europie Południowej. Uczeń:

5. przedstawia zróżnicowanie klimatyczne Europy oraz czynniki, które o nim decydują.

IX. Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy: położenie geograficzne Polski; wpływ ruchów górotwórczych i zlodowaceń na rzeźbę Europy i Polski; przejściowość klimatu Polski; Morze Bałtyckie; główne rzeki Polski i ich systemy na tle rzek Europy oraz ich systemów; główne typy gleb w Polsce; lasy w Polsce; dziedzictwo przyrodnicze Polski, surowce mineralne Polski. Uczeń:

6. Prezentuje główne czynniki kształtujące klimat Polski.

XVI. Wybrane problemy i regiony geograficzne Ameryki Północnej i Południowej: rozciągłość południkowa i ukształtowanie powierzchni; północna granica upraw i lasów w Kanadzie; cyklony i powodzie w Ameryce Północnej; problemy zagospodarowania Amazonii; sytuacja rdzennej ludności; slumsy w wielkich miastach; megalopolis; Dolina Krzemowa jako przykład technopolii; znaczenie gospodarcze Stanów Zjednoczonych w świecie. Uczeń:

3. Identyfikuje skutki występowania tornad i cyklonów tropikalnych w Ameryce Północnej.

XVII. Wybrane problemy i regiony geograficzne Australii i Oceanii: środowisko przyrodnicze; rozmieszczenie ludności i gospodarka. Uczeń:

1. Przedstawia specyfikę środowiska przyrodniczego Australii i Oceanii.

 

| Opis oferowanych warsztatów dla szkół | Opis "Zajęć z klasą" |