Kwiaty, owady i ich układy: podstawy programowe zajęć z klasą

Owady zapylające są nam bardzo potrzebne. Bez ich mozolnej pracy nie ma życia na Ziemi. Niestety wielu gatunkom zapylaczy grozi wyginięcie. Zapraszamy na zajęcia, podczas których opowiemy o budowie kwiatu, mechanizmach zapylania roślin oraz różnorodności świata owadów zapylających. Na koniec warsztatów każdy uczeń wysieje roślinę miododajną i zabierze ją ze sobą do domu, by o nią dbać i udostępnić owadom.

 

| Opis oferowanych warsztatów dla szkół | Opis "Zajęć z klasą" |

 

EDUKACJA SZKOLNA, KLASY VI-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Przyroda: cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Wiedza.

1. Opanowanie podstawowego słownictwa przyrodniczego (biologicznego, geograficznego, z elementami słownictwa fizycznego i chemicznego).
5. Poznanie przyrodniczych i antropogenicznych składników środowiska, rozumienie prostych zależności między tymi składnikami.

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.

2. Wykonywanie obserwacji i doświadczeń zgodnie z instrukcją (słowną, tekstową i graficzną), właściwe ich dokumentowanie i prezentowanie wyników.
3. Analizowanie, dokonywanie opisu, porównywanie, klasyfikowanie, korzystanie z różnych źródeł informacji (np. własnych obserwacji, badań, doświadczeń, tekstów, map, tabel, fotografii, filmów, technologii informacyjno-komunikacyjnych).
6. Wskazywanie przystosowań organizmów do środowiska życia i zdobywania pokarmu.
7. Dostrzeganie zależności występujących między poszczególnymi składnikami środowiska przyrodniczego, jak również między składnikami środowiska a działalnością człowieka.

III. Kształtowanie postaw – wychowanie.

1. Uważne obserwowanie zjawisk przyrodniczych, dokładne i skrupulatne przeprowadzenie doświadczeń, posługiwanie się instrukcją przy wykonywaniu pomiarów i doświadczeń, sporządzanie notatek i opracowywanie wyników.
2. Dostrzeganie wielostronnej wartości przyrody w integralnym rozwoju człowieka.
7. Przyjmowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

Przyroda: treści kształcenia – wymagania szczegółowe

VI. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy. Uczeń:

11. obserwuje i podaje nazwy typowych organizmów łąki i pola uprawnego, podaje ich znaczenie dla człowieka.

 


Biologia: cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych. Uczeń:

1. opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy; 
2. wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach 
i w środowisku; 
3. przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem;

III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

1. wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji;
2. odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne i liczbowe;
3. posługuje się podstawową terminologią biologiczną.

IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych. Uczeń:

1. interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między zjawiskami, formułuje wnioski;
2. przedstawia opinie i argumenty związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi.

VI. Postawa wobec przyrody i środowiska. Uczeń:

1. uzasadnia konieczność ochrony przyrody;
2. prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych;
3. opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody.

 

Biologia: treści kształcenia – wymagania szczegółowe

II. Różnorodność życia.

5. Rośliny okrytonasienne – uczeń:

- rozróżnia formy morfologiczne roślin okrytonasiennych (rośliny zielne, krzewinki, krzewy, drzewa);
- dokonuje obserwacji rośliny okrytonasiennej (zdjęcia, ryciny, okazy żywe); rozpoznaje jej organy i określa ich funkcje (korzeń, łodyga, liść, kwiat);
- opisuje modyfikacje korzeni, łodyg i liści jako adaptacje roślin okrytonasiennych do życia w określonych środowiskach;
- przedstawia sposoby rozmnażania wegetatywnego roślin oraz dokonuje obserwacji wybranych sposobów rozmnażania wegetatywnego;
- rozróżnia elementy budowy kwiatu i określa ich funkcje w rozmnażaniu płciowym;
- przedstawia budowę nasiona rośliny (łupina nasienna, bielmo, zarodek);
- planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ wybranego czynnika środowiska (temperatura, dostęp tlenu, światła lub wody) na proces kiełkowania nasion;
- przedstawia sposoby rozprzestrzeniania się nasion, wskazując odpowiednie adaptacje w budowie owoców do tego procesu;
- rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew liściastych;
- przedstawia znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka;
- różnorodność roślin; uczeń identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z grup wymienionych w pkt 2–5 na podstawie jego cech morfologicznych.

7. Różnorodność i jedność świata zwierząt:

6) stawonogi – uczeń:

- przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia, owadów oraz wskazuje cechy adaptacyjne umożliwiające im opanowanie różnych środowisk;
- dokonuje obserwacji przedstawicieli owadów (zdjęcia, schematy itd.) i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt;
- wyjaśnia znaczenie owadów w przyrodzie i dla człowieka.

VII. Ekologia i ochrona środowiska. Uczeń:

5. przedstawia strukturę troficzną ekosystemu, rozróżnia producentów, konsumentów (I i dalszych rzędów) i destruentów oraz przedstawia ich rolę w obiegu materii i przepływie energii przez ekosystem;
7. analizuje zakresy tolerancji organizmu na wybrane czynniki środowiska (temperatura, wilgotność, stężenie dwutlenku siarki w powietrzu);
9. przedstawia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody oraz propozycje racjonalnego gospodarowania tymi zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

VIII. Zagrożenia różnorodności biologicznej. Uczeń:

1. przedstawia istotę różnorodności biologicznej; 
2. podaje przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów; 
3. analizuje wpływ człowieka na różnorodność biologiczną; 
4. uzasadnia konieczność ochrony różnorodności biologicznej.
 

 

| Opis oferowanych warsztatów dla szkół | Opis "Zajęć z klasą" |