Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Centrum Nauki i Techniki EC1

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Nauki i Techniki EC1.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • menu ruchome typu slider z najnowszymi wiadomościami – treści przedstawione wyłącznie graficznie
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony
 • brak informacji w polskim języku migowym

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Strona internetowa zawiera:

 • menu aktywowane klawiszem TAB, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki,
 • mapę strony,
 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem "Aa" w prawym górnym rogu,
 • czat umożliwiający natychmiastowy kontakt z obsługą centrum.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Koordynatorem dostępności jest Agnieszka Mańczak
 • e-mail: agnieszka.manczak@ec1lodz.pl
 • telefon: +48426006111
 • telefon komórkowy z obsługą SMS: +48668780711

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi
 • Adres: ul. Tuwima 46, 90-021 Łódź
 • e-mail: biuro@ec1lodz.pl
 • telefon: +48426006111
 • telefon komórkowy z obsługą SMS: +48668780711

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób z niepełnosprawnością ruchową

 1. Osoby z niepełnosprawnością i ich asystenci uprawnione są do zakupu ulgowego biletu na wystawy po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji.  
 2. Drzwi wejściowe są bezobrotowe i nie otwierają się automatycznie. Mogą sprawiać trudność przy otwieraniu z uwagi na ciężkość – ich otwarcie wymaga siły.
 3. Wejścia do budynków są bezprogowe.
 4. Przed budową drogi podziemnej w odległości nie mniejszej niż 5 m. od budynków ekspozycyjnych i wystawowych zapewniono miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Obecnie nie ma możliwości tam wjechać, ale po wcześniejszym kontakcie umożliwiamy wjazd na plac w pobliże wejścia.
 5. Rozbudowany system wind wewnętrznych, szerokie korytarze i przestrzenne hole, drzwi wewnętrzne o szerokości przejścia min. 90 cm zapewniają swobodny dostęp do wszystkich oferowanych atrakcji na wszystkich kondygnacjach. Łatwo dostępne sanitariaty, wyposażone w dedykowaną armaturę i ceramikę oraz pochwyty i poręcze, zapewniają swobodne korzystanie z całego kompleksu.
 6. Przed budynkiem EC1 Zachód gdzie znajduje się CNiT EC1 umieszczone są tablice informacyjne z wyciągiem z regulaminu „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi oraz planem sytuacyjnym czyli mapką i opisem budynków oraz najważniejszych punktów na terenie i w okolicy kompleksu.
 7. Zapewniamy możliwość wejścia z psem asystującym do budynku.
 8. Budynki posiadają sprzęt umożliwiający ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami w przypadku zagrożenia. Wyposażone są m.in. w schodołazy i wózki inwalidzkie czy materace ewakuacyjne.
 9. Przed budynkami znajdują się oznaczone punkty zbiórki ewakuacyjnej.
 10. Planetarium znajduje się w budynku EC1 Wschód a wejście do niego znajduje się obecnie od strony ul. Targowej (ma to również związek z aktualną budową drogi podziemnej pomiędzy budynkami Centrum a dworcem Łódź Fabryczna). Aby dostać się do środka np. na wózku trzeba pokonać rampę prowadzącą na szczyt niewielkich schodów a wewnątrz kolejną rampę umożliwiającą pokonanie kolejnych kilku schodów, tym razem w dół. Po zakończeniu budowy związanej z drogą podziemną przewiduje się powrót do poprzedniego wejścia od północnej strony budynku EC1 Wschód (czyli od strony dworca Łódź Fabryczna), gdzie nie występują żadne bariery dla wózków, które przekraczałyby 2 cm.

Wózki dla osób dorosłych są dostępne przy kasach Centrum Nauki i Techniki (2 sztuki) i przy kasach Planetarium (2 sztuki). Wózki są dostępne bezpłatnie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji.

Informacje dla osób ze spektrum autyzmu

 1. W czasie "Wyciszonych wtorków" w godzinach popołudniowych dźwięki, zapachy i światła na naszej ekspozycji są mniej intensywne. Pojawiają się również specjalne piktogramy i oznaczenia ułatwiające zwiedzanie. Informacje o dacie najbliższego wyciszonego wtorku znajdują się na stronie.
 2. Na terenie Centrum wystaw znajdują się pomieszczenia, w których można się wyciszyć. Izolują one od hałasu i obecności innych osób. W razie konieczności zapytaj obsługę, jak tam dotrzeć.

Informacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku

 1. W strefie wejścia, na przeciwko kasy Centrum Nauki i Techniki znajduje się tyflomapa całego budynku Centrum Nauki i Techniki czyli makieta z mosiądzu, która stanowi miniaturę obiektów EC1.
 2. Punkty ToTuPoint znajdują się przy kasie i wejściu do Planetarium
 3. W niektórych miejscach wystaw stworzone zostały pulpity napisane alfabetem Braille’a, a całość wystaw jest dostępna dzięki opisowi lektora, odtwarzanemu podczas korzystania z aplikacji mobilnej.
 4. Na wszystkich pulpitach zastosowana została możliwość powiększania liter oraz zmiany kontrastu.
 5. W windach przyciski oznaczone są alfabetem Braille’a.
 6. Istnieje możliwość wejścia na teren Centrum oraz Planetarium z psem asystującym.
 7. W sanitariatach światła nie uruchamia czujnik – trzeba użyć włącznika na ścianie

Informacje dla osób z niepełnosprawnością słuchu

 1. Brak dostępu do tłumacza języka migowego na żądanie – tłumacz dostępny po wcześniejszym umówieniu.
 2. Brak pętli indukcyjnych na terenie całego kompleksu.

Aplikacje mobilne

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi udostępnia następujące aplikacje mobilne: